ALGEMENE VOORWAARDEN TOPA VERPAKKING BV

Versie: 01-01-2014

1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, verkoop, levering en betaling welke zijn gesloten tussen Topa Verpakking BV en haar cliënten.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte en overeenkomst
2.1 Over acceptatie van offertes en opdrachten beslist de directie van Topa Verpakking BV. De door agenten en/of personeel gemaakte afspraken en/of overeenkomsten zijn pas na een schriftelijke bevestiging door Topa Verpakking BV bindend.
2.2 Mondelinge en telefonische overeenkomsten zijn bindend, nadat deze door Topa Verpakking BV schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Topa Verpakking BV behoudt zich het recht voor, ook bij het niet accepteren van een offerte door een cliënt, aan de cliënt de door Topa Verpakking BV gemaakte voorbereidings-, calculatie-, plannings- en advieskosten in rekening te brengen.
2.4 De bij de offerte behorende bescheiden zoals tekeningen, afbeeldingen, monsters, speciale handmonsters, gegevens over het gewicht en sterkte zijn slechts bij benadering bindend. Eveneens zijn de aangeboden materiaalkwaliteiten normatief binnen de bestaande gebruikelijke afwijkingen. De tolerantie in dikte en gramgewicht bedraagt circa 15%. De materiaalsterkte kan circa 15% afwijken van hetgeen geoffreerd is. De toelaatbare maatafwijking bedraagt circa 5%. Bij de beoordeling of een levering deze grenzen overschrijdt, geldt het gemiddelde van het totaal van de geleverde partij. Producten kunnen enigszins afwijken in uitvoering ten opzichte van de catalogusfoto’s of omschrijvingen.
2.5 Bij aanmaak van papier of kunststofverpakkingen is een betrekkelijk gering aantal verkeerde artikelen onvermijdelijk. Een foutpercentage van 2% van de totale hoeveelheid is gebruikelijk en hierover kan niet gereclameerd worden.
2.6 Alle door Topa Verpakking BV verstrekte offertes, tekeningen, schema’s, ontwerpen, materiaallijsten, monsters, dessins, etc. blijven haar eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Topa Verpakking BV nimmer worden vermenigvuldigd, aan derden getoond of afgegeven worden of bekend gemaakt worden, dan wel gebruikt worden en dienen op eerste verzoek aan Topa Verpakking BV te worden geretourneerd.
2.7 Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bij offertes behoudt Topa Verpakking BV zich het recht voor om in geval van stijging van de algemene kosten, zoals loonkosten, prijsstijgingen van de grond- en hulpstoffen en transportkosten deze gestegen kosten door te berekenen aan haar cliënten, behalve indien uitdrukkelijk schriftelijk tegen vaste prijzen is geoffreerd.
2.8 Onder de geoffreerde prijzen zijn niet begrepen de kosten ten gevolge van gewenste wijzigingen in het ontwerp welke in een later stadium door de cliënt kenbaar gemaakt worden.
2.9 Alle door Topa Verpakking BV genoemde prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten vanuit het magazijn/de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Intellectueel eigendom
3.1 Topa Verpakking BV mag alle door haar gemaakte en ontworpen artikelen, inclusief de materialen, vermenigvuldigen en gebruiken voor ieder doel en ieder gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Topa Verpakking BV behoudt zich het recht voor om haar naam en of merk/kenteken of nummer op ieder geleverd product aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Controle
4.1 Bij een nieuwe opdracht voor het leveren van klantspecifieke goederen wordt, indien gewenst, aan de cliënt een correctieproef of een proefmonster ter beoordeling opgestuurd, alvorens de order in opdracht genomen wordt.
4.2 Topa Verpakking BV is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de door de cliënt aangeleverde onjuiste gegevens.
4.3 Indien de cliënt afziet van een correctieproef of van een proefmonster, dan is Topa Verpakking BV niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheden in de uitvoering die hadden kunnen worden gecorrigeerd.

5. Levering
5.1 Alle door Topa Verpakking BV genoemde levertijden zijn onder voorbehoud van het recht van Topa Verpakking BV om artikelen en of diensten later of eerder te leveren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
5.2 Indien levering door overmacht niet mogelijk is, heeft Topa Verpakking BV het recht om de leveringstijd passend te verlengen, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
5.3 De cliënt mag leveringen welke plaatsvinden voor de door Topa Verpakking BV genoemde afleverdatum niet weigeren
5.4 In het algemeen wordt de order overeenkomstig het bestelde uitgeleverd. Topa Verpakking BV heeft echter het recht om meer of minder te leveren en wel volgens het volgende schema: -t/m 1000 kg +/- 20%, -1000 tot 2500 kg +/- 15%, -meer dan 2500 kg +/- 10%. Dit geldt ook indien sprake is van een herlevering. Wordt de levering in gedeelten uitgevoerd, dan kan Topa Verpakking BV de tolerantie over de verschillende leveringen verdelen.
5.5 De looptijd van afroeporders bedraagt in beginsel een kwart jaar. Bij overschrijding van de looptijd houdt Topa Verpakking BV zich het recht voor een toeslag te berekenen van 10% over de waarde van de restorder voor opslag en rente. In opslag zijnde en gefactureerde goederen zijn voor rekening en risico van de verkoper met inbegrip van kwaliteitsachteruitgang door tijdsverloop en opslag.

6. Verpakking en vracht
6.1 Topa Verpakking BV zal ervoor zorgdragen dat de door haar afgeleverde goederen doelmatig, en op een wijze zoals in de branche gebruikelijk is, zijn verpakt.
6.2 Indien de goederen per gewicht worden berekend, dan wordt het gewicht bruto voor netto berekend.
6.3 Kistverpakking en speciale verpakking worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de cliënt en worden niet teruggenomen door Topa Verpakking BV.
6.4 De extra verzendkosten zijn voor rekening van de cliënt.
6.5 Het transport van de goederen is in alle gevallen voor risico van de cliënt. Topa Verpakking BV bepaalt op welke wijze de goederen verzonden worden en op welke wijze zij verpakt zullen worden. Verlangt de cliënt een andere verzendwijze en/of een andere verpakking, dan zijn de extra kosten voor haar rekening. Schade ten gevolge van deze wijze van transport en verzending zijn niet voor rekening van Topa Verpakking BV.
6.6 Door de cliënt aan Topa Verpakking BV toegezonden materiaal, waaronder ook begrepen verpakkingsmateriaal, dient aan Topa Verpakking BV franco te worden toegezonden.

7. Garantie
7.1 Topa Verpakking BV biedt geen garantie op de door haar geleverde producten. Het kan zijn dat op enkele door Topa Verpakking BV geleverde goederen een garantieverplichting van de fabrikant rust. In dat geval wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten.
7.2 Indien Topa Verpakking BV gehouden is om een geleverd goed te herstellen of te vervangen, en indien het niet mogelijk blijkt om dit goed te vervangen of te herstellen, dan is Topa Verpakking BV gehouden om het onbruikbare goed terug te nemen tegen de gefactureerde prijs.
7.3 Het voorgaande geldt niet indien de reden van het vervangen of het herstellen van het goed te wijten is aan de cliënt.

8. Gebreken
8.1 Klachten over een door Topa Verpakking BV geleverd product dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden gemeld.
8.2 Topa Verpakking BV behoudt zich het recht voor klachten met betrekking tot de geleverde producten te beoordelen op het afleveradres.

9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Topa Verpakking BV totdat alle vorderingen die Topa Verpakking BV op zijn cliënt heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
9.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Topa Verpakking BV mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de cliënt uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
9.3 De cliënt is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Topa Verpakking BV te bewaren.
9.4 Topa Verpakking BV is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de cliënt aanwezig zijn terug te nemen indien de cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Zodra de cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Topa Verpakking BV voldoet, is de cliënt gehouden om de geleverde goederen op eerste verzoek en op diens kosten te retourneren aan Topa Verpakking BV. De cliënt zal Topa Verpakking BV te allen tijde toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Topa Verpakking BV.
9.5 Voornoemde onder 1 t/m 5 opgenomen bepalingen laten de overige aan Topa Verpakking BV toekomende rechten onverlet.

10. Betalingsvoorwaarden
10.1 De factuur wordt gedateerd op de dag van verzending van de goederen.
10.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
10.3 De tot de factuur behorende kredietbeperkingstoeslag is alleen aftrekbaar indien betaald wordt binnen 30 dagen.
10.4 Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald word, is de cliënt gehouden de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW te voldoen aan Topa Verpakking BV.

11. Geschillen
11.1 Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.
11.2 Indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert dan wel onder curatele wordt gesteld, kan Topa Verpakking BV de overeenkomst per direct buitengerechtelijk ontbinden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram